Czy kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za błędy budowlane?

Kierownik budowy kieruje procesem budowlanym i organizuje pracę na budowie. Poza tym nadzoruje pracę innych, np. wykonawcy robót budowlanych. Musi on być obecny na budowie, ponieważ bierze odpowiedzialność za cały proces budowlany, jego prawidłowość i bezpieczeństwo na placu budowy. Poniżej opisujemy, czym zajmuje się kierownik budowy.

Kierownik budowy bierze udział w procesie budowlanym

Powołanie kierownika budowy jest obowiązkowe i leży po stronie inwestora. Kwestię tę rozwiązuje art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). To właśnie inwestor musi zadbać o to, żeby przed rozpoczęciem budowy zatrudnić kierownika budowy. Jeśli tego nie zrobi, prace nie będą mogły ruszyć. Dobudowujesz pomieszczenie, które nie wymaga pozwolenia na budowę? Mimo tego byłoby dobrze, żeby budowę nadzorował specjalista z doświadczeniem. Współpraca z fachowcem przyniesie same korzyści, a kierownik budowy będzie czuwał nad naszym spokojem tuż po zakończeniu robót.

Kierownik budowy pilnuje, żeby wykonawca wykonywał roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami BHP. Musi on też dbać o porządek na budowie. Nie może dopuścić do tego, żeby prace budowlane były wstrzymane bez ważnej przyczyny, nie może też wpuścić na plac budowy osobę postronną.

Obecność kierownika budowy na placu budowy to nie tylko obowiązek, ale i nasza pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem. Kierownik budowy nadzoruje prace, sprawdza jakość robót budowlanych i prowadzi dziennik budowy. Dba o to, żeby wykonawca nie popełniał błędów budowlanych i postępował zgodnie z wytycznymi projektanta. Z tego względu, jeżeli na budowie dojdzie do błędów budowlanych, powinien wstrzymać prace i zdiagnozować problem.

Kiedy kierownik budowy zaczyna swoją pracę?

Kierownik budowy bierze udział w procesie budowlanym jeszcze zanim na plac budowy wjadą maszyny i wejdą robotnicy. To właśnie on zatwierdza projekt domu i wypełnia dokumentację budowy. Specjalista sprawdza też, czy maszyny używane podczas budowy są sprawne i zgodne z wytycznymi UDT. Kierownik budowy wypełnia elektroniczny dziennik budowy, a po zakończeniu budowy oddaje dom do użytku.

W odróżnieniu od kierownika robót, który bierze odpowiedzialność tylko za konkretny typ prac, np. instalację okien, kierownik budowy bierze odpowiedzialność za cały proces budowy.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Obowiązki kierownika budowy określa ustawa (art. 22 Prawa budowlanego). Poza tym uprawnienia i obowiązki kierownika budowy zawsze określa umowa między inwestorem a specjalista. Umowa o wykonawstwie musi być zawarta przed rozpoczęciem budowy.

W związku z tym, że kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wykonywane obowiązki, musi przestrzegać wielu zasad. Musi on:

– przygotować lub sprawdzić dokumentację projektową budowli

zabezpieczyć teren budowy i umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną

koordynować i nadzorować prace na budowie

prowadzić dokumentację budowy, np. dziennik budowy

zakończyć budowę w sposób bezpieczny i zgodnie z projektem budowlanym

– oddać budynek do bezpiecznego użytkowania.

Obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy

Jeszcze zanim wykonawca rozpocznie roboty budowlane, to kierownik budowy musi:

– podpisać z inwestorem umowę o wykonawstwie prac kierowniczych i potwierdzić zgodę na nadzorowanie budową

– potwierdzić zezwolenie na budowę domu

sprawdzić projekt budowy domu i potwierdzić jego zgodność z normami budowlanymi

– przejąć od inwestora plac budowy i potwierdzić to pisemnie

przyjąć od inwestora sprzęt budowlany i potwierdzić to pisemnie

ogrodzić plac budowy i teren wokół, umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną

zabezpieczyć teren budowy, urządzenia techniczne i inne obiekty na nim się znajdujące, osłonić stałe punkty osnowy geodezyjnej i podlegające ochronie elementy środowiska naturalnego

– przedstawić plan bezpieczeństwa budowy

zlecić geodecie wytyczenie miejsca budowy domu.

W związku z wykonywanymi obowiązkami kierownik budowy, po zakończeniu formalności związanych z przygotowaniem technicznym budowy, może wydać zezwolenie na rozpoczęcie prac.

Obowiązki kierownika budowy w trakcie budowy

Podczas budowy domu kierownik budowy ma pełne ręce roboty. Jego obowiązki związane z nadzorowaniem prac na budowie obejmują nadzór, doradztwo, weryfikację prac i prowadzenie dokumentacji. Bezsprzecznie jest to jedna z bardziej odpowiedzialnych funkcji w budownictwie.

Dobrze wiemy, że tylko prawidłowo wykonane roboty budowlane dadzą nam gwarancję bezpiecznego domu. Dlatego tak ważne jest, żeby inwestor podjął współpracę ze sprawdzonym i wiarygodnym kierownikiem budowy. W przeciwnym wypadku błędy na budowie mogą przysporzyć i jemu, i nam wielu problemów. 

Przede wszystkim podczas budowy domu kierownik budowy musi:

kierować budową

uzupełniać dokumentację robót budowlanych i protokołować wykonywane czynności

prowadzić elektroniczny dziennik budowy

nadzorować prace budowlane

– pilnować, żeby wykonywane prace budowlane były zgodne z pozwoleniem na budowę, z zatwierdzonym projektem i przepisami budowlanymi

wykonywać polecenia inspektora nadzoru budowlanego

– wstrzymać roboty budowlane, jeśli zajdzie taka konieczność

– zgłosić inwestorowi lub inspektorowi nadzoru budowlanego zakończenie prac.

Bezsprzecznie jednak na tym nie kończą się obowiązki kierownika budowy.

Obowiązki kierownika budowy po zakończeniu prac budowlanych

Po zakończeniu prac budowlanych kierownik budowy musi jeszcze zgłosić inwestorowi zakończenie budowy i potwierdzić:

– zgodność wykonanych robót budowlanych z projektem budowy i pozwoleniem na budowę, zasadami budowlanymi i BHP

oczyszczenie terenu wokół budowy, np. ulicy, chodnika itp.

– możliwość bezpiecznego użytkowania budynku.

Odpowiedzialność kierownika budowy za błędy budowlane

W związku z zakończonymi pracami na budowie kierownik budowy może przekazać inwestorowi pozwolenie na odbiór domu. Oznacza to, że specjalista potwierdza, jakoby wszystkie prace budowlane wykonano prawidłowo. Pod tym względem kierownik bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców domu.

Z tego względu na kierowniku budowy ciąży odpowiedzialność zawodowa, cywilna i prawna. Na czym ona polega? Odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy jest związana z jego pracą i wynika z prawa budowlanego. Z kolei odpowiedzialność dyscyplinarna kierownika budowy to odpowiedzialność za błędy na budowie. Wynika ona z prawa karnego i cywilnego.

Dlatego jeżeli kierownik budowy nie wypełnił swoich obowiązków, zmienił projekt budowlany bez wyraźnego uzasadnienia, wstrzymał prace, nie eliminował błędów budowlanych, nawet jeżeli o nich wiedział, to może ponieść odpowiedzialność majątkową i karną. Jest to rodzaj odpowiedzialności względem inwestora. Z tego względu inwestor, po udowodnieniu winy kierownika budowy, może żądać rekompensaty finansowej.

Z kolei odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy wiąże się z jego powinnością względem inwestora. Kierownika budowy można ukarać upomnieniem, zażądać od niego ponownego zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane i/lub zabronić mu wykonywać samodzielną funkcję techniczną.

Nie przegap:

Zostaw komentarz

6 − 4 =